Close

Not a member yet? Register now and get started.

lock and key

Sign in to your account.

Account Login

Forgot your password?

ŠOLSKA GLASBENA OLIMPIJADA in 11. SLOVENSKA GLASBENA OLIMPIJADA (2022)

Tekmovanji sta namenjeni učencem 7., 8. in 9. razreda osnovne šole.

Udeleženci se lahko vzporedno šolajo na glasbenih šolah ali se kako drugače glasbeno izobražujejo. Pogoj za prijavo na 11. Slovensko glasbeno olimpijado je predhodna udeležba na Šolski glasbeni olimpijadi, ki jo na posamezni osnovni šoli organizira tam delujoči učitelj glasbene umetnosti v sodelovanju z Zvezo Glasbene mladine Slovenije in Akademijo za glasbo v Ljubljani. Šolska glasbena olimpijada mora biti izvedena od 10. 1. 2022 do 16. 2. 2022. V primeru neugodne epidemiološke situacije bo terminski načrt spremenjen, o čemer bodo mentorji – učitelji glasbene umetnosti pravočasno obveščeni. Prav tako bodo naknadno posredovane informacije o možnosti izvedbe 5. mednarodne glasbene olimpijade v letu 2022.


ŠOLSKE GLASBENE OLIMPIJADE, 10. 1. 2022 do 16. 2. 2022

Šolsko tekmovanje je sestavljeno iz treh delov:

I. del – pisni test, ki vključuje poslušalske primere in naloge, povezane z izbranima prispevkoma iz revije Glasna:

Pisni test pripravi organizator 11. Slovenske glasbene olimpijade in ga do dogovorjenega datuma pošlje na osnovno šolo, ki prijavi izvedbo Šolske glasbene olimpijade.

II. del – izvedba pesmi

Interpretacija vokalne skladbe, izbrane iz glasbene literature; petje a cappella ali pa petje ob lastni spremljavi oz. spremljavi koga drugega. 

III. del – avtorska skladba

Tekmovalec predloži notni zapis lastne skladbe. Skladba je lahko napisana za glas, akustična in elektroakustična glasbila ali multimedijo (avdiovizualno ustvarjanje). V primeru multimedijske avtorske skladbe predloži posnetek.

Tekmovalce na Šolski glasbeni olimpijadi ocenjuje tričlanska tekmovalna žirija, ki jo določi ravnatelj šole na predlog učitelja glasbene umetnosti. Žirijo sestavljajo predsednik (obvezno učitelj glasbene umetnosti) in dva člana. Vsi učenci, ki tekmujejo na Šolski glasbeni olimpijadi, prejmejo bronasto priznanje.

Dva najvišje ocenjena udeleženca Šolske glasbene olimpijade dobita pravico sodelovanja na 11. Slovenski glasbeni olimpijadi.


11. SLOVENSKA GLASBENA OLIMPIJADA, 13. MAREC 2022

rok za prijavo: 18. februar 2022

Državno tekmovanje je sestavljeno iz treh delov:

I. del – slušni, pisni in izvajalski test

Poslušanje glasbenih primerov in z njimi povezana vprašanja ter testne naloge s področja glasbenega jezika. Del nalog se navezuje na prispevka iz revije Glasna (objavljeno 20. januarja 2022):

Po pisnem testu sledi petje preproste melodije in izvajanje ritmične vaje z notnega zapisa (a vista preizkus).

II. del – izvedba pesmi

Interpretacija vokalne skladbe, izbrane iz glasbene literature; petje a cappella ali pa petje ob lastni spremljavi oziroma spremljavi koga drugega. Priporočamo delo slovenskih avtorjev. Tekmovalec skladbo obvezno zapoje na pamet.

III. del – predstavitev svoje avtorske skladbe

Izvedba skladbe tekmovalca, ki jo je ustvaril pred tekmovanjem. Trajati sme največ tri minute. V skladbi lahko uporabi glas, akustična in elektroakustična glasbila ali multimedijo (avdiovizualno ustvarjanje).

Pri izvedbi lahko sodelujejo tudi drugi pevci in inštrumentalisti.

OCENJEVANJE IN PRIZNANJA

Tekmovalce bo ocenjevala komisija profesionalnih glasbenikov različnih specializacij. Vsi tekmovalci bodo glede na raven dosežkov in v skladu s pravili tekmovanja nagrajeni z zlatim, srebrnim ali bronastim priznanjem. Žirija bo izbrala tudi najboljše glasbene dosežke drugega in tretjega dela tekmovanja za javno predstavitev na koncertu.


Vabilo učiteljem glasbene umetnosti

Slovenija spada med države, v katerih so tekmovanja pomembno povezana s celotnim vzgojno-izobraževalnim sistemom. Med njimi se čedalje bolj uveljavlja glasbena olimpijada, ki jo bomo v letu 2022 že petič izvedli na šolski in enajstič na nacionalni ravni. Obe tekmovanji glasbeno nadarjene osnovnošolce spodbujata k ustvarjalnim in poustvarjalnim dejavnostim, k hitrejšemu glasbenemu napredku in doseganju višjih ravni glasbenih znanj. Omogočata jima primerjavo z glasbenimi dosežki vrstnikov, pridobivanje raziskovalnih izkušenj pri snovanju avtorskih skladb, novih uvidov v glasbeno literaturo, lastno glasbeno učenje, poustvarjalno prakso in na državnem tekmovanju sklepanje novih prijateljstev. Tekmovalci se ob ustrezni podpori mentorjev naučijo spoprijemati s tekmovalnimi pritiski. Vložene napore in energijo načrtno usmerjajo v usvajanje novega repertoarja, motivirane vaje in v etapne nastope v različnih okoljih. Mentorji pridobivajo povratne informacije in smernice za nadaljnje delo s strani članov žirije nacionalne glasbene olimpijade tudi na seminarju Strategije dela z glasbeno nadarjenimi učenci v osnovni šoli, razpisanem v Katalogu programov nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja strokovnih delavcev v vzgoji in izobraževanju za šolsko leto 2021/22.

Organizacija in izvedba glasbenih olimpijad povezujeta številne akterje, ki v dejavnost vstopajo z različnimi, prepletajočimi se notranjimi in zunanjimi motivi. Med procesom priprav na tekmovanje, udeležbe na tekmovanju in refleksijo po tekmovanju prihaja do interakcijskega motivacijskega krogotoka med tekmovalci, njihovimi mentorji, soizvajalci avtorskih skladb tekmovalcev, starši in organizatorji tekmovanja. Tekmovanje, ki ga ciljno nenehno ozaveščamo in povezujemo s pristnim olimpijskim duhom, postaja na neki način sodelovanje in festival. V ospredje postavljamo ljubezen do glasbe in glasbenega udejstvovanja, spodbujamo ustvarjalno izražanje mladih, posameznikov razvoj in doseganje odličnosti na različnih glasbenih področjih.

Tako kot na preteklih glasbenih olimpijadah bodo tudi na 11. Slovenski glasbeni olimpijadi vsi udeleženci zmagovalci. Podeljena zlata, srebrna in bronasta priznanja ter posebne nagrade bodo potrdili doseganje skupnih ciljev tekmovanja: spodbujanje glasbenega in osebnostnega razvoja osnovnošolcev, njihovega ustvarjalnega izražanja, javnega predstavljanja in strokovnega napredka na področju mentorskega dela z nadarjenimi učenci v osnovni šoli.

Mentorje – učitelje glasbene umetnosti vabimo, da v šolskem letu 2021/2022 na šoli izvedete šolsko glasbeno olimpijado in se nam skupaj s svojimi tekmovalci pridružite na 11. Slovenski glasbeni olimpijadi.

dr. Branka Rotar Pance, koordinatorica tekmovanja