Close

Not a member yet? Register now and get started.

lock and key

Sign in to your account.

Account Login

Forgot your password?

Pravilnik tekmovanja

Pravilnik tekmovanja

Zveza glasbene mladine Slovenije
Kersnikova ulica 4
1000 Ljubljana

izdaja

pravilnik o tekmovanju

5. SLOVENSKA GLASBENA OLIMPIJADA

1. Vsebina pravilnika
Ta pravilnik ureja državno in mednarodno tekmovanje iz glasbe za učence 7., 8., in 9. razredov osnovnih šol ter dijake gimnazij ter srednjih strokovnih in poklicnih šol (v nadaljnjem besedilu: tekmovanje). Vsebinsko se povezuje s pravili 3. mednarodne glasbene olimpijade v Klaipedi, dostopnimi na spletnem naslovu:
http://www.music-olympiad2016.lt/
S tem pravilnikom se določa:
– cilje tekmovanja,
– nosilca in organizatorja tekmovanja,
– pogoje za udeležbo na tekmovanju,
– razpis, vodenje tekmovanja, pripravo nalog,
– organizacijo tekmovanja,
– vlogo in naloge učiteljev – mentorjev,
– kriterije za podelitev priznanj,
– razglasitev dosežkov,
– ugovore na vrednotenje nalog,
– financiranje tekmovanja.

2. Cilji tekmovanja

Cilji tekmovanja so:
– širjenje glasbenih dejavnosti med mladimi in poglabljanje njihovih glasbenih sposobnosti, spretnosti in znanj,
– odkrivanje glasbeno nadarjenih in kreativnih učencev in dijakov,
– motiviranje in nudenje priložnost nadarjenim mladim za njihovo umetniško izražanje in predstavitev na nacionalni ravni,
– razvijanje glasbene pismenosti kot predpogoja za kreativne dejavnosti.
– širitev možnosti za ustvarjanje glasbe med učenci in dijaki ter za njeno javno predstavitev,
– spodbujanje druženja mladih z različnih šol in okolij.

3. Nosilec tekmovanja
Nosilca in organizatorja tekmovanja na državni ravni sta Zveza Glasbene mladine Slovenije (v nadaljnjem besedilu: GMS) in UL Akademija za glasbo (v nadaljnjem besedilu: AG). Organizatorja k sodelovanju pri izvedbi tekmovanja lahko povabita tudi druge ustanove, organizacije, društva in posameznike.

4. Ravni tekmovanja
Tekmovanje poteka na dveh ravneh: državni in mednarodni.
Šolsko tekmovanje lahko organizirajo po lastni presoji mentorji s posameznih šol sami. Prav tako sami določijo kriterije, na podlagi katerih bodo učence in dijake poslali na državno tekmovanje. Na državnem in mednarodnem tekmovanju tekmujejo posamezniki.

Tekmovanje poteka v dveh starostnih kategorijah:
1. kategorija: učenci 7., 8. in 9. razreda osnovnih šol
2. kategorija: dijaki srednjih šol

5. Pravica udeležbe na tekmovanju
Tekmovanja se lahko udeležijo zainteresirani in glasbeno nadarjeni učenci zadnjega triletja osnovnih šol, dijaki gimnazij ter srednjih strokovnih in poklicnih šol. Vzporedno s splošno šolo se lahko izobražujejo tudi na nižji stopnji glasbenega šolstva (v glasbenih šolah) ali v neformalnih oblikah izobraževanja. Tekmovalci se ne smejo šolati na glasbenih konservatorijih oziroma umetniških gimnazijah glasbene smeri.
Učenci in dijaki se na državno tekmovanje prijavijo pri svojem učitelju glasbene umetnosti v osnovni šoli ali srednji šoli (mentorju). Število učencev in dijakov, ki jih posamezni mentorji z določene šole prijavijo na tekmovanje, je omejeno na tri učence/dijake. Mentorji s svojim podpisom in z vednostjo šole (žig) ter v primeru mladoletnih udeležencev z vednostjo in dovoljenjem staršev, prijavo pošljejo na GMS.
Dva najvišje ocenjena prejemnika zlatega priznanja (ne glede na tekmovalno kategorijo) dobita pravico sodelovanja na 3. mednarodni glasbeni olimpijadi, ki bo od 28. do 30. aprila 2016 v Klaipedi (Litva).

6. Vsebina tekmovanja
Tekmovanje je v obeh kategorijah sestavljeno iz treh delov:
I. del – slušni, pisni in izvajalski test
Poslušanje glasbenih primerov in z njimi povezana vprašanja ter testne naloge s področja glasbenega jezika.
Petje preproste melodije z notnega zapisa (petje a vista) .

II. del – izvedba pesmi
Interpretacija vokalne skladbe, izbrane iz glasbene literature; petje a cappella ali pa petje ob lastni spremljavi oz. spremljavi koga drugega. Priporočamo delo slovenskih avtorjev.

III. del – predstavitev svoje avtorske skladbe
Izvedba skladbe tekmovalca, ki jo je ustvaril pred tekmovanjem. Trajati sme največ tri minute. V skladbi lahko uporabi glas, akustična in elektroakustična glasbila ali multimedijo (avdio-vizualno ustvarjanje),
Pri izvedbi lahko sodelujejo tudi drugi pevci in instrumentalisti.

7. Naloge organizatorja
Naloge organizatorja (GMS in AG):
– imenuje koordinatorja tekmovanja,
– objavi razpis tekmovanja,
– imenuje skupino, ki sestavi tekmovalne naloge,
– imenuje člane žirije,
– zagotovi priznanja, potrdila za tekmovalce in mentorje ter nagrade,
– organizira zaključno prireditev z objavo dosežkov,
– hrani dokumentacijo tekmovanja in evidenco izdanih priznanj ter potrdil.

8. Naloge koordinatorja
– organizira delovno skupino za pripravo in izvedbo tekmovanja,
– sodeluje z mentorji, poskrbi za njihovo informiranost in izhodiščno izobraževanje v zvezi z državnim in mednarodnim tekmovanjem,
– je odgovoren za oblikovanje smernic za pripravo in izvedbo državnega in mednarodnega tekmovanja,
– ima pravico nadzora nad celotnim potekom tekmovanja,
– poskrbi za zadostno število izvodov tekmovalnih nalog,
– zagotovi nemoten potek državnega in mednarodnega tekmovanja,
– poskrbi za informiranje pred tekmovanjem, za objavo rezultatov državnega in mednarodnega tekmovanja ter za sezname dobitnikov priznanj,
– sodeluje pri podelitvi priznanj in nagrad.

9. Sodelovanje učiteljev mentorjev
Vsakega učenca/dijaka, ki se udeleži državnega tekmovanja, mora na tekmovanju spremljati učitelj mentor. Mentorjevo spremstvo tekmovalca na mednarodnem tekmovanju je organizirano skladno s smernicami mednarodnega tekmovanja in odvisno od razpoložljivih finančnih sredstev.

10. Prostovoljnost sodelovanja učencev in dijakov
Sodelovanje učencev in dijakov na tekmovanju je prostovoljno.

11. Razpis tekmovanja
Organizator pred začetkom novega šolskega leta objavi razpis tekmovanja za tekoče leto. Razpis se javno objavi v publikaciji GMS ter na spletni strani GMS.
Publikacija GMS z objavljenim razpisom se pošlje vsem osnovnim in srednjim šolam.

12. Vsebina razpisa
Razpis tekmovanja obsega:
– termin izvedbe državnega in mednarodnega tekmovanja,
– kraj državnega in mednarodnega tekmovanja,
– rok in način prijave za državno in mednarodno tekmovanje.

13. Prijava na državno tekmovanje
Na državno tekmovanje tekmovalce po elektronski pošti ali s klasično pošto prijavijo mentorji. Prijava mora vključevati:
– ime in priimek tekmovalca,
– datum rojstva tekmovalca,
– naziv in sedež šole, ki jo tekmovalec obiskuje,
– podatek o morebitnem vzporednem šolanju na glasbeni šoli,
– notni zapis pesmi, ki jo bo tekmovalec pel v II. delu tekmovanja,
– notni, avdiovizualni ali multimedijski zapis in kratek opis avtorskega dela za III. tekmovanja,
– ime in priimek učitelja mentorja,
– žig šole,
– v primeru mladoletnih tekmovalcev pisno dovoljenje staršev za udeležbo njihovega otroka na tekmovanju.
Prijave morajo biti poslane v roku, določenem v razpisu tekmovanja.
Prijav, prispelih po roku, organizator tekmovanja ni dolžan upoštevati.
Prijavitelj jamči za verodostojnost podatkov.

14. Kriteriji za uvrstitev na mednarodno tekmovanje
Vsi učenci/dijaki, ki tekmujejo na državnem tekmovanju, prejmejo glede na svoj dosežek zlato, srebrno ali bronasto priznanje.
Zlato priznanje bodo prejeli tekmovalci, ki bodo dosegli najmanj 85 točk.
Srebrno priznanje bodo prejeli tekmovalci, ki bodo dosegli najmanj 70 točk.
Bronasto priznanje bodo prejeli vsi tekmovalci, ki bodo dosegli manj kot 70 točk.

Dva najvišje ocenjena prejemnika zlatega priznanja (ne glede na tekmovalno kategorijo) bosta dobila pravico sodelovanja na 3. mednarodni glasbeni olimpijadi v Klaipedi (Litva).
Tekmovalcem, ki so se najbolje izkazali, lahko organizator poleg priznanj podeli tudi posebne nagrade. O dodelitvi posebnih nagrad odloča strokovna žirija.

15. Objava rezultatov državnega tekmovanja
Vsi rezultati se objavijo s soglasjem tekmovalcev.
Rezultati državnega tekmovanja morajo biti objavljeni najpozneje teden dni od izvedbe tekmovanja.
Objava dosežkov vključuje:
– naslov tekmovanja,
– kategorijo,
– ime in priimek tekmovalca,
– naziv in kraj šole, ki jo tekmovalec obiskuje,
– ime in priimek mentorja / mentorice,
– število doseženih točk,
– doseženo mesto in priznanje,
– morebitne posebne nagrade.

16. Svečana podelitev priznanj
Svečano podelitev priznanj organizirata GMS in AG. Lahko tudi v sodelovanju z drugimi ustanovami, organizacijami, društvi in posamezniki.

17. Evidenca s tekmovanj
Evidenco o priznanjih in dokumentacijo s tekmovanj hrani GMS.

18. Ugovor na vrednotenje tekmovalnih nalog

Če tekmovalec meni, da je na tekmovanju dosegel boljši rezultat, kot izhaja iz razglasitve rezultatov, lahko v roku petih dni od objave rezultatov pri organizatorju vloži pisni ugovor na seštevek točk ali prošnjo za ponoven pregled ocenjevanja posameznih delov tekmovanja.
Po prejemu ugovora organizator dokumentacijo o tekmovanju ponovno pregleda in odloči o ugovoru. Odločitev organizatorja je dokončna.

19. Financiranje tekmovanja
Viri sredstev za izvedbo državnega tekmovanja in udeležbo na mednarodnem tekmovanju so lahko:
– sredstva pridobljena z lastno dejavnostjo organizatorja in z njim sodelujočih ustanov, organizacije, društev in posameznikov,
– sredstva pridobljena s strani pristojnih ministrstev,
– darila in volila,
– prispevki sponzorjev in donatorjev,
– drugi viri.

20. Stroški tekmovanja

Med stroške tekmovanja se šteje:
– priprava tekmovalnih nalog,
– nakup papirja in stroški razmnoževanja nalog,
– priprava in razpošiljanje razpisa, vabil in drugih obvestil,
– delo žirije,
– potrebna glasbena in tehnična sredstva za izvedbo tekmovanja,
– delo pri organizaciji nadzora,
– priznanja in potrdila,
– posebne nagrade,
– organizacija zaključne prireditve,
– sofinanciranje stroškov udeležbe na mednarodnem tekmovanju (letalske vozovnice, spremstvo na tekmovanje, kotizacije).

21. Prijavnina za državno in mednarodno tekmovanje
Organizator ne zaračunava prijavnine na državno tekmovanje. Kotizacija za udeležbo na mednarodnem tekmovanju je določena v razpisu mednarodnega tekmovanja.

22. Odgovornost za tekmovalce

Odgovornost za tekmovalce v času srečanja in tekmovanja prevzamejo organizator in spremljevalci. Odgovornost za tekmovalce med potjo do mesta srečanja in tekmovanja prevzamejo šola, ki pošilja tekmovalce, mentorji in pooblaščeni spremljevalci oziroma starši.

23. Prostovoljnost sodelovanja

Mentorji in šole na tekmovanju sodelujejo prostovoljno.
Delo učiteljev mentorjev na tekmovanju se ne nagrajuje denarno.
Udeležencem pri organizaciji in izvedbi tekmovanja se sodelovanje upošteva pri napredovanju v nazive v skladu s Pravilnikom o napredovanju zaposlenih v vzgoji in izobraževanju v nazive (Ur. list 54/2002).

24. Potni stroški

Potne stroške tekmovalcev in njihovih spremljevalcev krijejo šole, ki tekmovalce prijavljajo na državno tekmovanje. Za udeležbo na mednarodnem tekmovanju se v skladu s finančnimi možnostmi išče najboljša možnost sofinanciranja poti tekmovalca in njegovega spremstva.

25. Prehodne in končne določbe
Pravilnik tekmovanja Glasbena olimpijada sprejme GMS. Ta pravilnik začne veljati z dnem, ko ga podpiše predsednik GMS.

Boštjan Lipovšek, predsednik GMS

Ljubljana, 1.10.2015